LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Ledeninfo

LTC De Poelstars Ledeninformatie

oktober 2010

Ledenadministratie:SecretarisPenningmeester:

Sonja Velthuis

ledenadministratie@poelstars.nl

 

Roel Stadt

secretariaat@poelstars.nl

Website: www.poelstars.nl

Robert Engels

info@poelstars.nl

NL49 INGB 0657 1494 03

 


In dit schrijven willen wij u informeren over de gang van zaken in onze vereniging.
De Poelstars is een vereniging die het recreatieve en gezellige element hoog in het vaandel heeft staan.
Wij zijn geen club die in de top van de landelijke competitie meedraaien, maar wel worden er veel activiteiten georganiseerd om het wedstrijdelement te kunnen beoefenen.
Bij het lidmaatschap van de club behoren natuurlijk rechten maar ook plichten, deze zijn in het huishoudelijk en het baan- en het introductiereglement vastgelegd (het baan- en  introductiereglement zijn bijgevoegd, het huishoudelijk reglement is bij de secretaris op te vragen).
Enkele regels en inlichtingen gaan vast hierbij.


Tennispark
Openingstijden zijn het gehele jaar van 08.00 – 22.30 uur. De poort in het toegangshek en de buitendeur van het paviljoen kunt u openen met een sleutel te verkrijgen bij riakoeman@gmail.com .


Lichtinstallatie
In de avonduren kan gebruik worden gemaakt van de lichtinstallatie, die door uzelf moet worden ingeschakeld.
De schakelaars bevinden zich achter de bar. De lichtinstallatie kan aangezet worden per baan.
De lichtinstallatie mag in verband met gemeentelijke verordeningen tot 22.30 uur worden gebruikt.


Lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie wordt vastgesteld in de Algemene ledenvergadering. Wanneer in de Algemene Ledenvergadering in februari de contributie wordt gewijzigd, volgter in hetzelfde seizoen nog een terugbetaling of naheffing.
Nieuwe leden moeten inschrijfgeld betalen, dit bedraagt voor senioren € 12,50 en voor junioren € 6,25
De contributie bedraagt:
Seniorleden €135,00 (men is senior met ingang van het jaar dat men 18 jaar wordt)

Juniorleden € 70,00 (men is junior tot en met het jaar dat men 17 jaar is)

Zomerlid 70,= ( 1/4 – 1/10 )

Winter lid € 60,= ( 1/11 – 1/4 )

Extra maand winter lid € 12,= ( 1/10 – 1/11 )

Donateurs € 15,00

 


Introductie
Als lid kunt u niet-leden introduceren. Hiervoor worden door de vereniging kosten in rekening gebracht. Hoe u moet introduceren en wat dit kost leest u in het introductiereglement.
Commissies De vereniging kent diverse commissies, die zich bezighouden met het stimuleren en organiseren van allerlei verenigingsactiviteiten. De kantinecommissie beheert de kantine en verzorgt de bar- en weekdiensten.
Als seniorlid bent u verplicht om bardienst te verrichten. De datum en het tijdstip waarop u bardienst moet verrichten wordt in het clubblad en via de website bekend gemaakt. Verder kent de vereniging de festiviteitende wedstrijd- en recreatie -, de jeugd-, de redactie - en parkcommissie. U wordt van harte uitgenodigd om aan een van deze commissies deel te nemen.


Tennislessen
De tennislessen wordt op zelfstandige basis verzorgd door:
Ronald de Jonge.


Overig
Reglementen en verdere informatie vindt u op de informatie borden in het tennispaviljoen, in het clubblad en/of op de website www.poelstars.nl.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Sonja Velthuis van de ledenadministratie of met het secretariaat (telefoonnummers zie kop van deze ledeninformatie).


Wij wensen u een prettig en sportief verblijf binnen de vereniging toe.


Het bestuur

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791