LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Introductiereglement

Introductiereglement LTC De Poelstars

Datum: okt 2010

Vervangt: sept 2004

1 Introductie

- Is alleen toegestaan als er voldoende speelgelegenheid voor de leden van de vereniging beschikbaar blijven.

- Is alleen toegestaan onder geleide van een lid van de vereniging en met inachtneming van de voor alle leden geldende regels.

- Een lid van de vereniging mag maximaal per keer 3 personen introduceren en per speelperiode slechts 1 baan gebruiken.

- De vergoeding voor introductie bedraagt:

 Per senior introducé € 5,00 per 1/2 uur

 Per junior introducé € 2,50 per 1/2 uur

- Het introducerend lid is verantwoordelijk voor veroorzaakte schade.

 

2 Procedure.

- Het introductieboek bevindt zich bij de ingang;

- Het introducerend lid schrijft zijn/haar naam alsmede de naam/en van de introducé/es in het introductieboek;

- Noteert de begin- en eindtijd;.

- Neemt het aantal benodigde introductie passen en reserveer de baan op het digitale afhangbord.

- Plaats na het spelen de pasjes terug in het introductieboek.

 

3 Betaling

- Het introducerend lid ontvangt van de penningmeester een rekening.

 

4 Bestuur

- Het bestuur is bevoegd aan iedere introductie terstond een einde te stellen en een termijn te stellen binnen welke termijn een introducé niet meer mag worden geïntroduceerd, dit op grond van houding en gedrag

- Het bestuur is tevens gerechtigd om bij misbruik van de introductie regels over te gaan tot schorsing of ontzegging van het betrokken lid, zoals vermeld in artikel 32 van het Huishoudelijk reglement.

 

Het Bestuur

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791