Opzeggen Lidmaatschap

Niet vergeten 

Het lidmaatschap wordt per 1 januari automatisch verlengd, tenzij vóór die tijd is opgezegd.

Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 1 december.

En wel schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie:

Sonja Velthuis

Wandelweg 104 Wormerveer.

e-mailadres: ledenadministratie@poelstars.nl

Pas na een bevestiging dat de mail of brief is gelezen, is de opzegging definitief.

Wanneer je later opzegt, wordt de gehele contributie over het volgend jaar in rekening gebracht!!!

Na 1 december zijn we reglementair genoodzaakt de KNLTB bondsbijdrage à € 15,-- in rekening te brengen.

Na 1 januari kan niet meer worden opgezegd.

Het Bestuur.

 

 

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Login