LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Technische commissie

De Poelstars is een enthousiaste vereniging met veel actieve leden die deelnemen aan één of meerdere competities of aan de toernooien die de club organiseert (of bij andere verenigingen). Daarvoor is veel organisatie, planning en overleg nodig.
De contacten met de trainers worden in overleg met de TC (en andere commissies en bestuur) geregeld. De TC helpt de trainers bij het indelen van de trainingen en selectie.
De TC organiseert de voorjaarscompetitie en de clubkampioenschappen enkel, mix en dubbel.

Samenstelling:

Rob Meijns
James Mehlbaum
Nico Kroon

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

SCLogin