LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Kantinecommissie

De kantinecommissie zorgt ervoor dat iedereen op ons park goed wordt verzorgd.
Niet alleen voor het drankje en hapje na het tennis. maar vooral ook tijdens en na de competitie, de toernooien, de clubkampioenschappen en andere activiteiten, die door de diverse commissies worden georganiseerd.


Samenstelling:


Inkoop groothandel : Ria Koeman
Inkoop vers : Froukje Hoekstra
Financiën + beheer kantine en keuken : Ria Koeman
Bardienstplanner  Ria Koeman, contact via bardienstpoelstars@gmail.com

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791