LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Drop Shot commissie

Deze commissie organiseert elk jaar in de laatste week van augustus ons  open toernooi, het zgn. Drop Shot toernooi.
Het open toernooi van de Poelstars staat bekend als een gezellig, sportief en sfeervol toernooi met een zeer goed deelnemersveld.
Samenstelling:
Desi v Waaijen
Tanja Koopman
Jan van Assema
André vd Aakster
Siem de Jong
René Spaan

Marcel Seeboldt

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791