LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Lesreglement

 1. Na de inschrijving en  definitieve indeling hebben trainer(s) en leerling zich gebonden voor een hele zomer- / wintercursus.
 2. Leerlingen zijn verplicht lid te zijn/worden van de desbetreffende tennisvereniging.
 3. Indien een cursus tussentijds moet worden  afgebroken door een leerling ontstaat geen recht op vergoeding van lesgeld. In zeer bijzondere gevallen besluiten trainer(s) over de afhandeling. U dient dit schriftelijk aan te vragen bij de trainer.
 4. Een zomer- / wintercursus bestaat uit:
  -18 lessen (praktijk of theorie) waarbij er 3 lessen mogen uitvallen door / als gevolg van de weersomstandigheden zonder recht op inhalen of verrekening. Als er daardoor nog meer lessen uitvallen dan worden die in overleg met de leerling opnieuw gepland. De lessen worden binnen een half jaar ingeroosterd en afgerond met een start in april en oktober.
 5. Alle lessen zijn inclusief het gebruik van ballen en eventuele hulpmiddelen zoals video, testrackets en ballenmachine. Andere materialen verzorgt de leerling zelf.
 6. Een les duurt 50 minuten. Halve lessen duren 25 minuten. Dit om de pauzes van de trainer te garanderen.
 7. Als de banen onbespeelbaar zijn, anders dan als gevolg van slecht weer, wordt er door de trainer in overleg met de TC een herplanning gemaakt.
 8. Bij ziekte of afwezigheid van de leerling ontstaat geen recht op vergoeding of een vervangende les. Wel mag een leerling, na toestemming van de trainer, zich laten vervangen door / ruilen met een ander lid van de vereniging.
 9. Bij ziekte of andere vormen van afwezigheid van de trainer komt er vervanging of wordt de les later ingehaald.
 10. Bij het herplannen van lessen mogen leerlingen ook in andere lessgroepen geplaatst worden. Het herplannen gebeurt in goed overleg met de leerling.
 11. Lessen die al zijn aangevangen (en afgebroken) worden niet meer herpland.
 12. Lesdagen zijn alle dagen in de lesperiode, buiten de basisschoolvakanties en de officiële feestdagen.
  Hiervan kan alleen na overleg met de trainer worden afgeweken.
 13. De leerlingen krijgen van de tennisorganisatie een nota. Deze dienen binnen 14 dagen te worden voldaan na afgiftedatum.
 14. Inschrijvingen die na de sluitingsdatum nog binnenkomen, worden alleen indien mogelijk nog verwerkt.
 15. Aanspreekpunt voor de tennisorganisatie zijn de betreffende trainers of
  Melchert Leguijt. Info op publicatiebord en website.

 

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791