Aanmeldformulier - versie 2018

AANMELDINGSFORMULIER

 

 

Ledenadministratie:         

Sonja Velthuis, Wandelweg 104 , Wormerveer.
Telefoon 06-48505980

E-mail SonjaVelthuis60@gmail.com


Ik geef mij op als lid van DE POELSTARS te WORMER.

Naam:……………………………………     Voorletter(s):…………       Voornaam:………………………………

Adres:……………………………………     Postcode:…………             Woonplaats:…………………………….     

Geboortedatum:………………………..                                                      Geslacht:              M  / V

Telefoon:……………………………….       Emailadres:…………………………….     

KNLTB-lidnummer, indien tevens lid van een andere vereniging:………………………………

 

VOORWAARDEN:

 

 1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Eerst een voorlopige; later de definitieve.
 2. Contributie senioren € 135.00 en junioren t/m 17 jaar € 70.00 . Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt voor senioren € 12,50 en voor junioren € 6,25.
 3. Voornoemd voorlopig vastgestelde jaarcontributie moet u volledig voldoen voor aanvang van het betreffend nieuwe verenigingsjaar.
 4. Betaalwijze voor de contributie
  VERPLICHT automatische incasso
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan LTC De Poelstars om van hierna genoemde rekening bedra­gen af te schrijven wegens contributie. Ondergeteken­de verklaart zich akkoord met de geldende bepalingen en voorschriften en heeft kennis genomen van de "regeling betreffende incasso-opdrach­ten".
  Bank / Giro )
  IBAN Rekening nummer: ______________________________________________

  Ten name van: ________­____­_____________­_____________________
 5.  Het lidmaatschap geldt vanaf onderstaande aanmeldingsdatum tot aan het einde van het lopende verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met één jaar, tenzij voor het aankomende nieuwe jaar wordt opgezegd voor 1 december van het lopende verenigingsjaar. Opzeggen kan slechts schriftelijk bij de secretaris of de ledenadministratie.
 6. Het senior-lid verplicht zich 1 à 2 maal per jaar bardienst te draaien volgens een tijdig van te  voren bekend gemaakt rooster.
 7. Bij lidmaatschap is men verplicht een sleutel van het clubgebouw aan te schaffen.  Deze is tegen een bedrag van € 15,00 waarvan € 5,- borg op te halen bij Bab Fritz, Zandweg 90 in Wormer.
 8. Ondergetekende verklaart zich akkoord met het bovenstaande.

 

 

Aldus getekend te……………………………………..(plaats) op …………………………………(datum).

 

 

Handtekening:

 

 (indien minderjarig, dan een handtekening van een wettelijke ouder/voogd).

 

Bij het inleveren van dit formulier dient een pasfoto te worden bijgevoegd of een scan van de foto meesturen met het formulier.

 

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Login