Aanmeldformulier - versie 2019

Aanmeldformulier - versie 2019  

Ledenadministratie:         

Sonja Velthuis, Wandelweg 104 , Wormerveer.
Whatsapp 06-48505980

E-mail ledenadministratie@poelstars.nl

Ik geef mij op als lid van DE POELSTARS te WORMER.

Naam:……………………………………     Voorletter(s):…………  

Voornaam:………………………………

Adres:……………………………………    

Postcode:…………  Woonplaats:…………………………….     

Geboortedatum:………………………..        Geslacht:              M  / V

Telefoon:……………………………….       Emailadres:…………………………….     

KNLTB-lidnummer, indien tevens lid van een andere vereniging: ………………

VOORWAARDEN: 

 1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Eerst een voorlopige; later de definitieve.
 2. Contributie senioren € 135,00 en junioren t/m 17 jaar € 70.00 . Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt voor senioren € 12,50 en voor junioren € 6,25.
 3. Voor betaling van de contributie krijgt u een nota te betalen aan ClubCollect (van de KNLTB).
  Ondergetekende verleent hierbij machtiging het hierna genoemde rekeningnummer te gebruiken voor inning van de contributie.

  IBAN Rekening nummer: ………………………………………………......

Ten name van: ………………………………………………………………

 1. Het lidmaatschap geldt vanaf onderstaande aanmeldingsdatum tot aan het einde van het lopende verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met één jaar, tenzij voor het aankomende nieuwe jaar wordt opgezegd voor 1 december van het lopende verenigingsjaar. Opzeggen kan slechts schriftelijk / per e-mail bij de ledenadministratie@poelstars.nl
 2. Het senior-lid (tot 75 jaar) verplicht zich 2 of meerdere keren per jaar terrein- en/of bardienst te draaien conform het bardienst reglement (zie website)
 3. Bij lidmaatschap is men verplicht een sleutel van het clubgebouw aan te schaffen. Deze is tegen een bedrag van € 10,00 op te halen bij Bab Fritz, Zandweg 90, Wormer.
 4. Ondergetekende verklaart zich akkoord met het bovenstaande.
 1. Voor onze Privacy Policy verwijzen wij u naar onze website poelstars.nl

Aldus getekend te……………………………………..(plaats) op

…………………………………(datum).

Handtekening:

 (indien minderjarig, dan een handtekening van een wettelijke ouder/voogd).

Bij het inleveren van dit formulier dient een pasfoto te worden bijgevoegd of een scan van de foto meesturen met het formulier.