LTC de Poelstars - De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Bestuur

Het bestuur bij de Poelstars bestaat uit het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en vier commissie voorzitters (Parkcommisie, Kantinecommissie, Jeugdcommissie, Redactiecommissie en de Technische commissie)
Het bestuur van de Poelstars wil de club open besturen en zal daartoe communiceren via de verschillende tot onze beschikking staande kanalen. Om slagvaardig te zijn komt het voltallige bestuur elke zes weken bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. De Poelstars heeft tot doel een sportieve en gezellige vereniging te zijn waarbij zo alle werkzaamheden zoveel mogelijk in eigen beheer worden uitgevoerd.

Samenstelling:
...

 

Redactie / ICT

Voorzitter

Secretariaat

Penningmeester

Marcel de Heer

Bestuurscommissie

Roel Stadt

secretariaat@poelstars.nl

Robert Engels

info@poelstars.nl

 

 

 

 

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791