Ledenadministratie

Als u vragen heeft m.b.t. uw lidmaatschap, kunt u mailen naar ledenadministratie@poelstars.nl

Aanmelden:

Voor aanmeldingen kunt u onderstaand formulier kopiëren en sturen naar bovengenoemd e-mailadres

 

Aanmeldformulier 

Ledenadministratie:        

E-mail ledenadministratie@poelstars.nl

Ik geef mij op als lid van DE POELSTARS te WORMER.

Naam:……………………………………     Voorletter(s):…………  

Voornaam:………………………………

Adres:……………………………………    

Postcode:…………  Woonplaats:…………………………….     

Geboortedatum:………………………..        Geslacht:              M  / V

Telefoon:……………………………….       Emailadres:…………………………….     

KNLTB-lidnummer, indien tevens lid van een andere vereniging: ………………

VOORWAARDEN: 

 1. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Eerst een voorlopige; later de definitieve.
 2. Contributie senioren € 135,00 en junioren t/m 17 jaar € 70.00 . Zomer lid € 70,= ( 1/4 – 1/10 ), Winter lid € 60,= ( 1/11 – 1/4 ),Extra maand winter lid € 12,= ( 1/10 – 1/11 ). Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt voor senioren € 12,50 en voor junioren € 6,25.
 3. Voor betaling van de contributie krijgt u een nota te betalen aan ClubCollect (van de KNLTB).
  Ondergetekende verleent hierbij machtiging het hierna genoemde rekeningnummer te gebruiken voor inning van de contributie.

  IBAN Rekening nummer: ………………………………………………......

Ten name van: ………………………………………………………………

 1. Het lidmaatschap geldt vanaf onderstaande aanmeldingsdatum tot aan het einde van het lopende verenigingsjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd met één jaar, tenzij voor het aankomende nieuwe jaar wordt opgezegd voor 1 december van het lopende verenigingsjaar. Opzeggen kan slechts schriftelijk / per e-mail bij de ledenadministratie@poelstars.nl
 2. Het senior-lid (tot 75 jaar) verplicht zich 2 of meerdere keren per jaar terrein- en/of bardienst te draaien conform het bardienst reglement (zie website)
 3. Bij lidmaatschap is men verplicht een sleutel van het clubgebouw aan te schaffen. Deze is tegen een bedrag van € 10,00 op te halen bij Bab Fritz, IJsvogelstraat 2B 1531 XC Wormer.
 4. Ondergetekende verklaart zich akkoord met het bovenstaande.
 1. Voor onze Privacy Policy verwijzen wij u naar onze website poelstars.nl

Aldus getekend te……………………………………..(plaats) op

…………………………………(datum).

Handtekening:

 (indien minderjarig, dan een handtekening van een wettelijke ouder/voogd).

Bij het inleveren van dit formulier dient een pasfoto te worden bijgevoegd of een scan van de foto meesturen met het formulier.

 

Opzeggen:

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk of per mail is opgezegd.

Let op!: Wanneer later wordt opgezegd, wordt de gehele contributie over het volgend jaar in rekening gebracht, want na 1 december zijn we reglementair genoodzaakt de KNLTB bondsbijdrage in rekening te brengen en na 1 januari kan niet meer worden opgezegd voor het lopende jaar.

 

 

 

 

Disclaimer

Deze website van L.T.C. De Poelstars is met zorg samengesteld, doch dient slechts te worden gebruikt voor algemene informatiedoeleinden.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot de betrouwbaarheid voor specifieke doeleinden en er wordt geen verklaring of garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid ervan. Noch de organisatie achter L.T.C. De Poelstars, noch haar functionarissen, werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor verlies, schade of kosten die voortvloeien uit het bezoek aan of gebruik van deze website of andere aan de site gekoppelde websites, met inbegrip van – doch niet uitsluitend – winstderving of indirecte, incidentele of gevolgschade.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aan te brengen in de website op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

LTC de Poelstars De Drie Morgen 1 - 1531 SJ - Wormer - 075 6424791

Login